top of page

AGB van Härtel Wasser

Algemene voorwaarden van Härtel Wasser

Toepassingsgebied Wij sluiten alleen contracten af op basis van onze momenteel geldende algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op consumenten. Zodra de klant onze algemene voorwaarden heeft ontvangen, zijn deze van toepassing op alle volgende zakelijke transacties. Nieuwe versies zijn van toepassing vanaf onze schriftelijke kennisgeving van wijziging.

 

kennisgeving wijzigen. Tegenstrijdige, afwijkende of eenzijdige voorwaarden van de klant binden ons niet, ook niet als wij er geen uitdrukkelijk bezwaar tegen hebben of, hoe dan ook, diensten zonder voorbehoud leveren of accepteren, tenzij we hiermee uitdrukkelijk schriftelijk in individuele gevallen

 

Geldigheid van de aanbieding Onze aanbiedingen zijn 30 dagen geldig vanaf de datum van creatie. Tenzij in de aanbieding een andere termijn is vermeld. Nadat deze is verlopen, moet een bijgewerkte offerte worden aangevraagd.

 

Contractafsluiting Onze contractvoorwaarden en betaling van Härtel Laser + Wasser GmbH & Co. KG zijn uitsluitend van toepassing. Wijzigingsverzoeken zijn voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling, bespreek met ons. De nieuwe status wordt vervolgens in een bijgewerkte aanbieding naar de klant gestuurd. Verdere latere wijzigingen die niet onderling zijn overeengekomen, hebben geen  rechtsgeldigheid. Op schriftelijk verzoek wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging verzonden. Onze orderbevestiging of factuur is bepalend voor de omvang van het contract.

 

Prijzen Onze prijzen zijn af fabriek of af magazijn en zijn exclusief verpakking, vracht, porto, verzekering en transportverzekering, tenzij anders overeengekomen. Daar komt nog de omzetbelasting bij. Bij overeengekomen leveringen in het buitenland (binnen de EU en derde landen) betaalt de klant de gebruikelijke belastingen zoals btw en andere belastingen, inklaring zelf

 

De respectieve belastingen voor uw land zijn niet inbegrepen bij deze machine. Exportlevering aan derde landen vindt plaats volgens §6 lid 1 zin 1 nr. 2 UStG. Elke klant is verplicht om ons onmiddellijk zijn btw-identificatienummer (USt-ID) mee te delen. Zodat er een goede factuur kan worden gemaakt.

 

Betalingsvoorwaarden. De betalingsvoorwaarden van Härtel Laser + Wasser GmbH & Co. KG zijn uitsluitend van toepassing. Wijzigingsverzoeken zijn voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling, bespreek met ons. De nieuwe status wordt vervolgens in een bijgewerkte aanbieding naar de klant gestuurd. Verdere latere wijzigingen die niet onderling zijn overeengekomen, hebben geen  rechtsgeldigheid.

 

Betalingen Betalingen dienen te geschieden in EURO, vrij van aftrek, kosten en kosteloos aan een door ons aangewezen bankinstelling. Door ons verleende betalings- en kortingstermijnen beginnen met de factuurdatum. Overeengekomen kortingsinhoudingen zijn alleen toegestaan als onze klant geen achterstand heeft met andere vorderingen uit onze zakelijke relatie. De ontvangst van de overboekingsopdracht door de bank van de klant met voldoende saldo op de rekening is bepalend voor de tijdigheid van de betaling.

 

Cheques worden over het algemeen niet geaccepteerd.

 

Wij behouden ons het recht voor betalingen aan te wenden voor de terugbetaling van de oudste opeisbare factuurposten inclusief de in de opdracht gemaakte rente en kosten: kosten, rente, hoofdvordering.

 

Betaalt de klant niet onmiddellijk of uiterlijk binnen vijf tot zeven dagen na ontvangst van onze factuur/mededeling dat de goederen afgehaald kunnen worden of, in het geval van een speciaal overeengekomen levering, twee dagen na levering, dan is hij in verzuim , tenzij hij eerst gaat onze factuur te hoog is of een afgesproken betalingsdatum al eerder is verstreken. In deze gevallen is de klant reeds in verzuim indien hij niet uiterlijk één dag na ontvangst van de factuur of op de betalingsdatum betaalt. Bij wanbetaling berekenen wij in eerste instantie de rente op de vervaldatum bij handelstransacties vanaf de vervaldatum  6% punten per jaar; Rente op achterstallige betalingen met een percentage van 10% per jaar boven de respectieve basisrentevoet is van toepassing vanaf de datum van wanbetaling.

 

In principe moeten betalingscondities zoals een leverancierskrediet of een ander type worden overwogen in plaats van financiering door een bank. (commercieel krediet, commercieel krediet) Het is een krediet dat a  Leverancier (crediteur) zijn klanten (debiteuren) door een  betalingstermijn voor de voldoening van zijn factuur. EEN  basisrecht op deze financiering over 30 dagen / 60 dagen /  90 dagen / 120 dagen bestaat niet.

Aanvulling op betalingsvoorwaarden  In principe zijn de betalingsvoorwaarden als een  Leverancierskrediet of ander type in plaats van bankfinanciering  beschouwen. (commercieel krediet, commercieel krediet) Het is een krediet dat a  Leverancier (crediteur) zijn klanten (debiteuren) door een  betalingstermijn voor de voldoening van zijn factuur. EEN  basisrecht op deze financiering over 30 dagen / 60 dagen /  90 dagen / 120 dagen bestaat niet.

Tegenvordering De klant kan alleen verrekenen met onze vorderingen als zijn tegenvordering onbetwist of rechtsgeldig is vastgesteld of gereed is voor een beslissing. Hetzelfde geldt voor het doen gelden van een recht tot weigering van uitvoering of een retentierecht. Bovendien kan de klant een retentierecht alleen baseren op vorderingen uit dezelfde contractuele relatie waarop zijn verbintenis gebaseerd is en kan een dergelijk recht alleen geldend maken als wij ondanks een schriftelijk verzoek van de klant geen voldoende zekerheid hebben gesteld.

 

Garantie Deze garantie:  voor 12 / 24 / 36 maanden, afhankelijk van de leverancier, geldt vanaf de leveringsdatum en voor reguliere eenploegendienst 7,5 draaiuren. Bevat alleen alle onderdelen behalve slijtageonderdelen. Aansprakelijkheid voor bedrijfsslijtage en voor verbruiks- en slijtageonderdelen is uitgesloten. Het retourneren van defecte reserveonderdelen voor testen (indien nodig) is voor ons gratis.

 

Verlies van garantie Tijdens de garantieperiode mogen alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant worden gebruikt. Anders vervalt de garantie.

 

Levering / risico van nakoming Levering en verzending geschieden af fabriek / opslagplaats, onverpakt en voor risico van de klant. Nadat het risico is gepasseerd, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies, vernietiging of beschadiging. Extra kosten die voortvloeien uit speciale verzendingsverzoeken van de klant zijn voor zijn rekening.

 

Vaste data voor expresleveringen vereisen onze schriftelijke bevestiging. Vertragingen in de levering kunnen optreden als gevolg van arbeidsconflicten en onvoorziene buitengewone gebeurtenissen zoals pandemieën, verkeersstoringen, enz. Deze ontheffen ons volledig van de verplichting tot levering voor de duur van hun uitleg of in geval van onmogelijkheid, voor zover wij niet verantwoordelijk zijn voor de verstoring.

 

Retouren Retouren worden alleen geaccepteerd na schriftelijke kennisgeving en onze voorafgaande acceptatie

bevestiging geaccepteerd. Ze worden uitgevoerd voor rekening en risico van de klant, tenzij de geretourneerde goederen defect zijn.

 

Transport- of afleveringsschade Indien een machine/accessoire beschadigd wordt afgeleverd door een door ons ingeschakelde expediteur, dient deze schade direct door de expediteur te worden geregistreerd en ondertekend. Deze schade moet onmiddellijk of binnen 3-5 dagen aan ons worden gemeld.Een kopie van het schaderapport (expediteur) en foto's moeten ook onmiddellijk per e-mail naar e-mail@haertel-wasser.de worden gestuurd. Schademeldingen die later of zonder bewijs worden ingediend, kunnen niet worden geaccepteerd.

 

Gebreken in de levering Indien er een gebrek is aan de geleverde goederen, heeft de klant alleen het recht om herstel van de goederen te eisen. Nalevering is uitgesloten, aangezien dit regelmatig tot onevenredige kosten zou leiden en de klant geen noemenswaardig nadeel ondervindt door nalevering uit te sluiten. Als alternatief kunnen we ook een defectvrij artikel leveren

 

Aansprakelijkheid Indien een gekochte of bestelde machine / toebehoren (voorraadgoederen of goederen die alleen worden geproduceerd) van de klant  (volgens huidig aanbod) niet wordt aanvaard, aanvaard of geannuleerd, kunnen wij bij niet-aanvaarding een schadevergoeding eisen van 20% van de koopprijs; Wij behouden ons het recht voor om verdere schade te claimen. Het is de klant toegestaan te bewijzen dat de schade minder was.

 

Aanspraken op schadevergoeding van de klant, om welke rechtsgrond dan ook, evenals aanspraken op vergoeding van verspilde kosten zijn uitgesloten, tenzij de oorzaak van de schade is gebaseerd op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of op zijn minst nalatig wanprestatie een contractuele verplichting waarvan de nakoming het contract kenmerkt en waarop de klant kan vertrouwen (essentiële contractuele verplichting); In het laatste geval is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die voorzienbaar en typisch was voor het contract op het moment dat het contract werd gesloten.

 

De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid volgens paragraaf 8.2 is ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en organen, evenals van onze plaatsvervangende agenten

 

Eigendomsvoorbehoud Het object van koop blijft het zekerheidseigendom van de verkoper totdat alle vorderingen - inclusief alle saldovorderingen waarop de verkoper recht heeft uit rood staan - die de verkoper om welke juridische reden dan ook nu of in de toekomst op de koper toekomt, zijn voldaan . Zo hebben wij het recht om onze eigendommen onherroepelijk terug te krijgen.

 

De klant is verplicht de voorbehoudsgoederen voor ons zorgvuldig op te slaan, op eigen kosten te onderhouden, te repareren en te verzekeren tegen verlies en beschadiging tegen de vervangingswaarde voor zover gebruikelijk voor een zorgvuldig zakenman en ons hiervan op de hoogte te stellen onmiddellijk op verzoek door schriftelijke bevestiging van de klant aan te tonen door de verzekeraar

 

De klant heeft het recht om in het kader van de normale bedrijfsvoering over de voorbehouden goederen te beschikken, zolang hij niet in verzuim is met de betaling. De klant is verplicht om onze rechten ter hoogte van de gedekte vorderingen veilig te stellen bij het doorverkopen van de voorbehouden goederen, voor zover dit mogelijk is in de normale gang van zaken. Dit kan gebeuren als de klant de eigendomsoverdracht van de door hem verkochte goederen aan zijn klanten afhankelijk maakt van hun volledige betaling

 

Ontwerpwijzigingen We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving ontwerpwijzigingen aan te brengen voor technische verbetering. Dienovereenkomstig zijn technische gegevens uit aanbiedingen, brochures, advertenties enz. onder voorbehoud van wijzigingen en niet-bindend. Kleurspecificaties zijn niet bindend.

 

De plaats van optreden is ons hoofdkantoor in 42659 Solingen. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit handelstransacties met geregistreerde handelaren en publiekrechtelijke rechtspersonen is ons hoofdkantoor in 42659 Solingen (§ 38 ZPO) voor beide partijen. -. We kunnen onze klant ook claimen bij zijn algemene bevoegde rechtbank.

 

jurisprudentie  Het Duitse recht is van toepassing. Het Verdrag van de Overeengekomen Naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG "Weens Koopverdrag") is uitgesloten.

 

Scheidbaarheidsclausule Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden of de leveringstransactie geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of andere delen van dergelijke clausules.

bottom of page